Säkert har många historiska händelser ägd rum i vår by. En del har uppmärksammats, andra har bara gått förbi oss och glömts bort. Några händelser, som till exempel nödlandningen av Mosquitoplanet i Rynge 1944. Äldre byinvånare kanske minns denna händelse. De yngre och nyinflyttade har knappast hört talas om detta. Det vore roligt om någon av dem, som kan minnas hur det var när det begav sig ville berätta om detta på denna plats, för att stimulera människor att levandegöra historiska händelser i och omkring vår by. Som en bra början återger jag här bakgrunden och historien om ”Sjörupstenens” placering vid Sjörups gamla kyrka. Fakta som du kan läsas här är tagen ur DELGIVNINGSKVITTO från Länsstyrelsen i Malmöhus Läns beslut om flyttning av stenen till dess nuvarande plats. Då det rör sig om flyttning av fornminne krävdes ett beslut av Länsstyrelsen.

Jag återger här ordalydelsen.

Tillstånd till flyttning av runsten från stenbron i Skivarp, Skurups kommun till Sjörups gamla kyrka, Ystads kommun (beslut 1996-03-14) Diarienr: 220-1809/96.

LÄNSSTYRELSENS BESLUT

Länsstyrelsen bifaller med stöd av  2 kap. 12 par, lagen (1988:950) om kulturminnen m m (KML) er ansökan om att få flytta en runsten , fornlämning nr. 25 i Skivarps socken, Skurups kommun till Sjörups gamla kyrka, Sjörups socken, Ystad kommun.

Tillståndet gäller enl. kap.2, 13 par. medföljande villkor

  1. Stenen ska placeras med framsidan mot norr till höger om ingången till Sjörup gamla kyrkogård
  2. Flyttningen av sten och uppsättning på den nya platsen skall göras av stenmästaren Mats Johansson, Dalby, under antikvarisk kontroll av Länsstyrelsen
  3. Stenen skall fotodokumenteras på sin nya plats.

SKÄL FÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT

Kyrkorådet i Sjörups församling har genom professor Lars Larsson och fil dr Mats G Larsson ansökt att få flytta en runsten , den s.k. ”Sjörupstenen” från sin nuvarande plats vid stenbron i Skivarp till Sjörups gamla kyrkogård.

Runstenen uppges i källor från 1600 talet har varit placerad ett pistolskott (d v s ett par hundra meter) nordost om Sjörups gamla kyrka, över en bäck där den tjänade som bro för fotgängare. Enligt vissa källor ska den dessförinnan har stått på en mindre hög i en åker i närheten. Till Sjörup för stenen också i Linnés ”Skånska resa” 1749 och i ”Bautil” 1750. Linné beskriver läget som ”nordost om kyrkan”.

Den närmare beskrivning  om läget för stenen kan man få utifrån den äldsta lantmäterikartan över byn från 1749. En gångväg från prästgården Sjörup nr 16, passerar ett mindre vattendrag ungefär 200 meter nordost om kyrkan. Det kan sålunda inte råda någon tvekan om att stenen ursprungligen varit rest i närheten av gamla kyrka. Omkring 1800 sprängdes stenen i sex bitar som lades i stenbron vid Skivarp. Fyra av stenbitarna togs fram 1985 och stenen restaurerades. Den femte delen ligger kvar i brovalvet medan den sjätte delen inte har kunnat återfinnas. Den restaurerade stenen sattes upp invid bron, en placering som saknar anknytning till den ursprungliga platsen.

En placering på stenens äldsta kända plats är inte möjlig, eftersom den hög den stod på är upplöjd. Vattendraget som den därefter lades över är numera utdikat. Stenen kommer därför att placeras på Sjörups gamla kyrkogård, där den kommer att placeras strax till höger om ingången med framsidan mot norr, d v s med riktning från kyrkogårdsmuren. Därmed kombineras närheten till den ursprungliga platsen med ett väl synlig läge i en kulturhistorisk intressant miljö, som redan lockar många besökare.

Runverket har tillstyrkt flyttning och val av plats.